Vol. 2 No. 4 (2023): Somalia Turkiye Medical Journal (STMJ)