Rai, Shreyas, Abhinay Jogula, Rajendra Nerli, Ashwin Bokare, Shridhar Ghagane, Keyur Patel, and Nishant Setya. 2024. “Isolated Tubercular Epididymitis: A 10-Year Series”. Somalia Turkiye Medical Journal (STMJ) 3 (1):28-34. https://doi.org/10.58322/stmj.v3i1.36.